Meer- en hoogbegaafdheid

Visie en Missie

In het schooljaar 2020-2021 is het Beleidsdocument (hoog)begaafdheid opgesteld.

Participanten

De Tjongerwerven CPO participeert in de kenniskring HB van SWV Passend Onderwijs Friesland.

Speerpunten voor de scholen

In het schooljaar 2023-2024  staat de verbinding tussen de verrijkings- en de reguliere klas centraal.

1. Beleid/visie op de scholen

2. Procedure signaleren en kennis meer- en hoogbegaafdheid

3. Verrijkingsaanbod, doorgaande lijn

4. Compacten en verrijken in de klas

5. Ondersteuning op scholen  (teambijeenkomsten, observaties, verbinding thuisklas-verrijkingsklas etc.)

 

Menukaart HB De Tjongerwerven